Oblačno sa sni­je­gom

Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me. Ugla­vnom će pa­da­ti sni­jeg.

Iz­gle­dno je for­mi­ra­nje sn­ježnog po­kri­vača od 5 do 20 cm, u sje­ve­ro­za­pa­dnim po­dručji­ma i do 25 cm.

Vje­tar umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra, po­vre­me­no sa ja­kim uda­ri­ma. Tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između -5 i 1, na jugu od 4 do 8 ste­pe­ni Celzijusa.

Sa­ra­je­vo               0 ºC

Ba­nja­lu­ka            0 ºC

Bi­je­lji­na               1 ºC

Bi­hać                   0 ºC

Li­vno                  – 1 ºC

Mos­tar                 6 ºC

Ze­ni­ca                  0 ºC

Tre­bi­nje               3 ºC

Sri­je­da

max   10 ºC

min.   – 6 ºC

Čet­vrtak

max.  11 ºC

min.     – 4 ºC

Podijeli objavu