JOŠ JEDNA KAZNA ZA ĐOKU EKVATOR Uprkos zabrani rušio objekat na mjestu grdje ima OTROVNOG PIRALENA

Ekološki inspektor zabranio je dalje rušenje objekta, bivšeg proizvodnog pogona za dekarbonizaciju vode, u krugu „Incela“, a pravnom i odgovornom licu „LED PROJEKT“ d.o.o, Banja Luka, čiji je vlasnik Đorđo Davidović, biće izdani prekršajni nalozi, zbog nepostupanja po ranije naloženoj mjeri.

Ujedno, zabranjen je i odvoz, kao i drugo postupanje sa otpadom porušenog dijela objekta, prije nego što se uradi monitoring na piralen, kao preventivna mjera za sprečavanje širenja mogućeg zagađenja piralenom.

Naime, za ovaj objekat, još 2020. godine je zabranjeno rušenje istog, dok se ne utvrdi da li postoji prisustvo piralena u zemljištu, jer se predmetna lokacija nalazi neposredno uz lokacije na kojima je prethodno već utvrđeno zagađenje piralenom, a takođe se na predmetnoj lokaciji nalazila i trafo-stanica, čije instalacije su isječene i uklonjene na nepoznat način, što je takođe moglo biti uzrok zagađenja.

Međutim, Đorđo Davidović je krenuo sa rušenjem objekta, bez prethodno urađenog monitoringa na piralen, te je iz tog razloga 22. marta 2022. godine, ekološka inspekcija izašla na teren, kada je prinudnim putem, zabranjeno dalje rušenje, postavljanjem znakova zabrane (trake  i obavještenja) na predmetnoj lokaciji.

Treba napomenuti spornu činjenicu, da je za isto pribavljena dozvola za uklanjanje objekta, broj: 03-3603-6/2019, od 22.05.2019. godine, ali koja iz nepoznatih razloga nije uzela u obzir potencijalno opasne okolnosti, zbog čega su organi trebali već tada, odmah ukazati na sporno i izdatu dozvolu korigovati i prilagoditi činjenici postojanja zagađenja piralenom na okolnom zemljištu i provjeri prisustva opasnih supstanci na samoj predmetnoj lokaciji, jer je tokom cijele 2019. godine, piralen u „Incelu“ bio sporan i tema o kojoj se pisalo i govorilo, tj. bilo je poznato da je utvrđeno zagađenje piralenom u zemljištu „Incela“.

Iz ovih razloga je Ekološki inspektor, preduzeo ono što je bilo moguće u njegovoj nadležnosti, pokušavajući da djeluje i preventivno, kao i da spriječi da se zbog eventualnog prisustva piralena u zemljištu, rušenjem poveća količina opasnog otpada, koja bi nastala miješanjem građevinskog otpada od rušenja, sa zemljištem u kome, možda ima piralena ili čak da dođe do odvoza zagađenog otpada van kruga.

-Međutim, subjekat dvije godine nije izvršio naloženu mjeru 06.03.2020. godine, a sada je odlučio da potpuno zanemari postojanje naložene mjere, zbog čega smo i izvršili prinudnu zabranu, pokušavajući da spriječimo moguće širenje zagađenja – zaključio je Ekološki inspektor.

Podijeli objavu